රථවාහන අංක තහඩු නිකුත්කිරීම
(මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය)

ඔබ විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද ඔබගේ වාහනයට අදාල අංක තහඩුව (Number Plate) මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මෝටර් රථ අංශය වෙත ලැබී ඇතිද යන්න පරික්ෂා කිරීම සඳහා වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකය ඇතුලත් කර සෙවීම සිදුකරන්න


** වාහනයේ අංකය ඇතුලත් කිරීමේදී ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහ අංක අතර හිස්තැන් හෝ " - " ලකුණ තැබීමෙන් වලකින්න