ඊ-සේවා පියස | e-Service Center


මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ සඳහා අප විසින් හදුන්වාදුන් නවතම ඊ-සේවාවන්
The latest e-services we have introduced for you in Monaragala District


වාහන අංක තහඩු නිකුත්කිරීමේ පද්ධතිය
Vehicle number plate issuance system

ඊ- ග්‍රාම නිලධාරී තොරතුරු පද්ධතිය (මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය)
E-Grama Niladhari Information System (Monaragala District)

නව සේවාවක් බලාපොරොත්තු වන්න
Expect a new service


Feed
My IP is :34.239.151.124