ඊ-සේවා පියස | e-Service Center


මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ සඳහා අප විසින් හදුන්වාදුන් නවතම ඊ-සේවාවන්


වාහන අංක තහඩු නිකුත්කිරීමේ පද්ධතිය

නව සේවාවක් බලාපොරොත්තු වන්න

නව සේවාවක් බලාපොරොත්තු වන්න


** පරීක්ෂණ යෙදුම - v1.2 | Testing App - v1.2